Từ lùm xùm Phở Thìn: Doanh nghiệp cần quan tâm việc bảo vệ tài sản trí tuệ

Từ vụ việc tranh chấp của Phở Thìn, cho thấy những người kinh doanh cần quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ tài sản trí tuệ, thương hiệu, thay vì chỉ chú ý đến doanh thu, lợi nhuận.

 

Nguồn: Lao Động TV

https://laodong.vn/video/tu-lum-xum-pho-thin-doanh-nghiep-can-quan-tam-viec-bao-ve-tai-san-tri-tue-1151685.ldo